Vallensbæk

Vallensbæks ældre skal have den bedst mulige tilværelse. Vi vil prioritere de ældre hver gang, vi har chancen. Hver en krone, som Vallensbæk Kommune modtager fra Christiansborg til at forbedre de ældres tilværelse, skal gå til de ældre.

Vallensbæk skal være et trygt sted at vokse op for vores børn. Daginstitutioner og skoler skal være fri for mobning og drillerier. Vi vil arbejde for at afskaffe lukkeugerne i daginstitutionerne og skolefritidsordningerne og indføre en mere lempelig og glidende overgang fra daginstitutioner til skoler.

Det faglige niveau i skolerne skal igen i højsædet, og der skal være mere fokus på at opretholde ro i klasserne. Når mobning og drillerier ikke tolereres, samtidig med at respekten for læreren opretholdes, skabes et bedre læringsmiljø og bedre trivsel for eleverne.

Borgerne oplever desværre ofte at føle sig utrygge i Vallensbæk Stationscenter – særligt om aftenen. Vi vil arbejde for, at der oprettes et mobilt kommunalt vagtkorps, der kan patruljere i kommunen.

Flere daginstitutioner i Vallensbæk fravælger allerede i dag svinekød og har indført halalslagtet kød. Det skal stoppes. Der skal være krav om, at der skal serveres svinekød i daginstitutioner med jævne mellemrum. Forældre med indvandrer- eller efterkommerbaggrund skal opfordres til at tale dansk med deres børn i hjemmet. I daginstitutioner og folkeskoler skal børnene tidligt gøres fortrolig med dansk kultur og historie, og det skal være et krav, at der kun må tales dansk i frikvartererne på institutionernes område. Lærere, pædagoger og andre kommunalt ansatte må ikke i forbindelse med varetagelsen af deres hverv bære muslimsk hovedtørklæde.

Kommunen skal være bedre til at give borgere med sundhedsmæssige udfordringer mulighed for at omlægge deres livsstil – dog altid med respekt for den enkelte. Kommunen skal give mulighed for at de mange støjplagede borgere i kommunen kan få tilskud til f.eks. nye ruder, der kan medvirke til at reducere støjen.

Vallensbæk Kommune har nu rundet 15.000 indbyggere, og der bygges stadig. Mange borgere føler, at der tages for lidt hensyn til eksisterende huse, og at Vallensbæks særlige karakter med lav bebyggelse efterhånden er i fare for at forsvinde. Den store stigning af udbud af boliger har også gjort at flere udlændinge og efterkommere har valgt at slå sig ned i kommunen. Vi vil slå bremserne i.

Støj er et kæmpemæssigt problem i Vallensbæk. Kun få områder i vores kommune er forskånet for støj. Med Ringstedbanens indtog i kommunen forøges støjproblemerne. Kommunen skal sætte alle kræfter ind på at få staten i tale for derved at reducere støjbelastningen fra motorveje og jernbaner gennem f.eks. støjvolde og nedsat hastighed.

Vallensbæk Kommune fremstår for ofte som delt i tre. Det er vigtigt, at alle dele af kommunen føler sig og bliver tilgodeset.

Dansk Folkeparti vil nedlægge den digitale kunsthal og stoppe nye prestigeprojekter som udvidelsen af og sammenbygningen mellem borger- og kulturhuset og Rådhuset. I stedet vil vi prioritere borgerrettede aktiviteter som f.eks. Gadekærskoncerten, vores mange frivillige foreninger, idrætshallen og etableringen af en ny svømmehal ligesom rammerne på Korsagergård og Højrupgård skal forbedres.

Beslutninger om særlige tilbud til borgere med handicap eller borgere med særlige udfordringer skal altid træffes i samarbejde med borgerne selv. Vi skal lytte mere til, hvad borgerne selv mener, de har behov for.